Skriv utSkriv ut

Systematiskt stöd från rebahsamordnare till chefer och medarbetare visar stor skillnad för kort- och långtidsfrånvaro och bidrar till fokus på friskfaktorer.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro: Strategiskt fokus på hållbar arbetsplats och systematiskt arbete lade grunden till att Arbetsförmedlingen i Karlskoga lyckades minska sjukfrånvaron rejält, från 14 procent 2016 till 6 procent ett år senare. 

Skillnaden är ett bevis för att det lönar sig att arbeta systematiskt med stöd av rehabsamordnare för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och bidrar till fokus på friskfaktorer.

– En viktig framgångsfaktor är att ge cheferna rätt stöd och utbildning i rehabiliteringsärenden samt att man arbetar både på organisations- och medarbetarnivå, säger Monica Jacobsson Höckert, ansvarig för verksamhetsutveckling på Previa. 

Effektiv Rehabilitering är Previas koncept för att systematiskt förebygga och rehabilitera ohälsa på arbetsplatsen. Det omfattar återkommande inventering av läget, rekommendationer på åtgärder, insatser och utbildning. Rehabsamordnaren är en nyckelperson i processen.

– Genom rehabsamordnaren får cheferna och organisationen hjälp att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Rehabsamordnaren arbetar i ett rehabteam på Previa och utifrån teamets bedömning ges rekommendationer om åtgärder både på individ och organisationsnivå, säger Karen Segerstöm, rehabsamordnare på Previa.

"Genom rehabsamordnaren får cheferna och organisationen hjälp att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa"

Det kan till exempel vara att man som på Arbetsförmedlingen tidigt uppmärksammar upprepad korttidsfrånvaro. En medarbetare som varit sjuk tre gånger på sex månader bokas in på ett samtal med rehabsamordnaren för att stämma av hälsoläget. På så vis kan man fånga upp och adressera ohälsa tidigt vilket är viktigt eftersom långtidssjukskrivning ofta föregås av upprepad korttidssjukskrivning.

– Att ta in en extern rehabsamordnare har många fördelar. Inte minst har vi ett arbetsmedicinskt perspektiv och kunskap om Försäkringskassan samt vilka lagar och regler som gäller och kan på så vis stötta chefen och organisationen i att ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Karen Segerström.

Rehabsamordnarens roll hälsoarbetet 

 • Stöttar chefer och organisationer i att ta sitt rehabansvar.
 • Tar externt samordningsansvar, med till exempel Försäkringskassan eller sjukvården.
 • Rådgivare och stöd i rehabiliteringsprocesser. 
 • Har ett neutralt förhållningssätt med både individ- och organisationsperspektiv.
 • Samordnar rehabiliteringsprocessen med Previas olika yrkesgrupper i rehabteamet.
 • Är kundens kontaktperson hos Previa.  
Om Effektiv Rehabilitering


Previa Effektiv Rehabilitering är ett heltäckande koncept som täcker in organisations- och medarbetarnivå. Det följer Företagshälsans riktlinjer och utgår från forskning inom rehabiliteringsvetenskap.

 • Systematiskt arbetssätt. Genomgång av nuläge, analys, målformulering och resultat.
 • Tidiga insatser – för att förhindra och förkorta sjukfrånvaro. Tjänster som sjuk-och friskanmälan, frånvarostatistik, rehabkoll och rådgivning.
 • Insatser på organisationsnivå. Policies, riktlinjer, rutiner för organisationen och arbetsplatsen.
 • Utbildning. Kunskap och verktyg för tidiga insatser, förebyggande hälsoarbete.
 • Inventering. Inledande inventering och kontinuerlig genomgång av risk-och frisk-faktorer.
 • Medarbetare. Bedömning, återkoppling, handlingsplan,  planering och åtgärder.

 

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.